Uten fastlegene – ingen trygghet

Mange innbyggere i Larvik har den siste tiden erfart hvor vanskelig det er å få trygg og effektiv hjelp når fastlegen mangler. Fastlegen har en nøkkelfunksjon i tidlig diagnostikk, behandling, oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer og opplæring og veiledning av pasienter og pårørende. Når fastlegen mangler kan det få store konsekvenser for den enkeltes helse og økonomi. I tillegg øker presset på legevakten og spesialisthelsetjenesten, og dette påvirker igjen deres ventelister og mulighetene til å behandle syke pasienter.

30. mai 2023

For å bedre situasjonen på kort sikt har kommunen vært nødt til å bruke store summer på vikarleger. I Larvik kommune har det derfor vært bred politisk og administrativ enighet om å prioritere tiltak for å rekruttere nye fastleger og beholde dem man har. Dette har resultert i Larviksmodellen som har følgende økonomiske virkemidler:

  • Økt basistilskudd på 60 % inntil 1000 pasienter.
  • Praksiskompensasjon for 10 kursdager/år for spesialister i allmennmedisin
  • 60 % praksiskompensasjon for fravær som skyldes sykt barn under 12 år, inntil 10 dager/år
  • Etableringsstøtte til nye fastleger; 150 000 kr for 0-hjemler (må selv rekruttere pasienter), 300 000 kr for etablerte hjemler (overtar pasientlister)

I tillegg til tiltakene over fikk fastleger ansatt i Larvik etter 01.07.2022 også praksiskompensasjon for eget sykefravær inntil 10 dager/år.

Larvik kommune viser med dette at de ønsker å satse på kompetanseheving som gir kvalitet og å gjør grep som gir unge leger med små barn en bedre hverdag. Larviksmodellen har så langt resultert i rekrutteringen av 8 nye fastleger. Det er heller ingen leger som har sagt opp det siste året. Dette viser at tiltakene har ønsket effekt. Dessverre er det fremdeles 2700 innbyggere uten fastlege og flere leger vil gå av med pensjon i årene fremover. Det er derfor svært vesentlig å prioritere midler til å videreføre tiltakene. Langsiktige tiltak og stabilitet er viktig for videre rekruttering. Larvik MDG ønsker å styrke tiltakene ved å gi alle fastleger ansatt i Larvik noe praksiskompensasjon for fravær ved egen sykdom. Det kan bidra til at vi beholder fastlegene som allerede er etablert, og som har en nøkkelrolle i utdanningen av nye fastleger.

Larvik MDG vil sikre gode arbeidsforhold for fastlegene og trygg helseoppfølging for innbyggerne i Larvik. På neste møte i Hovedutvalg for Helse og mestring vil derfor Larvik MDG støtte kommunedirektørens forslag om å prioritere penger til videreføring av Larviksmodellen med et tilleggsforslag om å styrke alle fastlegenes rett til kompensasjon ved egen sykdom.

Gry Caroline Aarnes, representant for Larvik MDG i Hovedutvalg for helse og mestring, Larvik