Fotocredit:

Snødumping i Larvik

MDG sendte spørsmål om snødumping til Kommunalteknikk i Larvik – og fikk svar

 

 

11. februar 2019

Spørsmål:
Vi ser at det dumpes snø utenfor bryggene i Larvik (notert nedenfor Mølleberget i Stavern).
Er dette:
1.tillat?
2.i overenstemmelse med lokale og regionale foreskrifter?
3.mulig å få slutt på uten et politisk vedtak?

————————————————————————————————————————–

Svar fra kommunen

Vinter og snø er ikke problemfritt. Snømengder legger seg der man helst ikke vil ha snø, og brøyte- og ryddemannskapene har nok å gjøre med å sikre fremkommeligheten for biler, busser, myke trafikanter osv. Der det ikke er mulig å lagre brøytesnø i nærområdet må snøen samles opp og kjøres bort. Snø fra Larvik sentrum blir som regel blir dumpet i Indre havn v. Tollboden. Statens vegvesen og en del private bedrifter dumper også snø i sjøen. Brøytesnø fra Stavern sentrum blir dumpet ved Bryggeslengen i Stavern, utenfor gjestehavnen.

Snø som faller er i utgangspunktet ren og i mange tilfeller vil dumping av snø i sjø og vassdrag og deponering av snø på land ikke utgjøre et forurensningsproblem. Da vil det heller ikke være påkrevd med en tillatelse etter forurensningsloven, jvf. § 8, 3. ledd. Dette vil for eksempel gjelde snø som er relativt fersk og som kommer fra områder med forholdsvis lite trafikk. Kommunalteknikk Øya har fokus på å kjøre vekk snøen så fort som mulig, både pga. framkommeligheten og forurensningen.

Snø fra sterkt trafikkerte områder (hovedsakelig fylkesveier) eller bedriftsområder kan være betydelig forurenset. Deponering eller dumping krever da særskilt tillatelse fra Fylkesmannen. Som grunnlag for en slik tillatelse må man lage en risikovurdering i hvert tilfelle. Man gjennomfører da prøvetaking og analyser for å fastslå innholdet av forurensninger. Dette vil så vurderes opp mot sårbarheten til nærområdet og de brukerinteressene som finnes her. For eksempel så vil dette håndteres strengere hvis avrenninga skjer til et friluftsområde eller boligområde, enn om den skjer til et industriområde. Fylkesmannen har ikke satt krav om en vurdering eller særskilt tillatelse ift. dumping av brøytesnø i Larvik kommune.

Administrasjonen anser den forurensningen som dumping av snø medfører som meget begrenset. Dette understøttes av en vurdering av utarbeidet av Norconsult i 2016. Tønsberg kommune var av Fylkesmannen pålagt å vurdere effekten av snødumping på kommunens dumpingplasser, da disse ligger i nærheten av bløtbunnsområder og ålegrasområder som regnes som svært viktige for biologisk mangfold. I rapporten vurderes at det avsettes en del grovere grus og sand i dumpingsområdet, men det er lite sannsynlig at dette transporteres videre inn mot de vernede og viktige naturforekomstene. Undersøkelser i ålegrasforekomstene og av bløtbunnsområdet viser også at sedimentet virker upåvirket. Det vurderes videre at nedkjøling av området i sjø er begrenset til strandkanten der snøen vil ligge og ikke vil påvirke ålegrasforekomstene og bløtbunnsområdene som ligger utenfor. Tønsberg kommune dumper fortsatt snø i sjøen.

Det er kostbart å deponere snø på land da det vil kreve et egnet område/anlegg. Det finnes ingen opplagte områder/anlegg i nærheten av Larvik sentrum og deponeringen vil derfor i tillegg medføre at snøen må transporteres uforholdsmessig langt. Dette vil være dyrt og den økte transporten vil også gi negative ringvirkninger for miljøet.

En av utfordringene med dumping av snø i Indre havn er at det kan være ganske store mengder som dumpes på en gang grunnet større snøfall som kommer i løpet av en relativt kort periode. Det kan derfor virke voldsomt når det står på. Dumpingen observeres av flere og flere mennesker i takt med at Indre havn har blitt mere tilgjengelig og bl.a. Sanden brygge har blitt bygget ut. Dumpingen skjer til tider hele døgnet og spesielt de som bor på Sanden brygge kan føle seg plaget pga. aktivitet hele døgnet ved store snøfall. Det må understrekes at Larvik kommune tilstreber å unngå å kjøre snø om natten.

I Oslo har man investert i en lekter der snøen tines og smeltevannet renses før det slippes ut i fjorden. For Oslo kommune som både er en betydelig større og tettere utbygd kommune med større problemer med å få håndtert snøen, og som har en miljøsituasjon med betydelig større total belastning på fjordmiljøet i indre Oslofjorden, kan en slik løsning kanskje være regningssvarende. For Larvik kommune er situasjonen en ganske annen, derfor fokuserer Larvik kommune i dag sin innsats inn mot de miljøtiltakene som er definert i handlingsplanen for Energi og klima, og som ut fra de lokale forutsetningene er vurdert å gi en best mulig miljøgevinst ut fra de ressursene kommunen har til sin disposisjon.

Med vennlig hilsen

Hilde Bøkestad
Kommunalsjef
Areal og Teknikk