Hva vil vi med Larvik?

Turid Bergene stiller spørsmålet etter å ha sett Sundstens planer for Vadskjæret. Mange reagerer på slike planer, og mange har (litt forskjellige) meninger.

For å skape et godt bymiljø, spare jordbruks- og naturområder og redusere behovet for forurensende transport må vi bygge tett i og nær bysentrum og kollektivknutepunkt. De unike kvalitetene langs fjorden må vi imidlertid ta vare på. Områdene vest for Tollboden er allerede regulert og under utbygging, og vi får håpe det blir en trivelig sammenhengende «strandpromenade» i dette området.

«Folk flest» mener antagelig at ordføreren «vant arkitektkonkurransen» om Indre havn gjennom dugnaden for noen år siden, som har skapt et mye brukt friområde for byens innbyggere. Dette bør vi bevare og videreutvikle, når jernbanen og stasjonen forhåpentligvis legges under bakken i nordkant av byen og frigjør nye arealer. Gjestehavn og turisme kan trives godt sammen med innbyggernes bruk, og veteranbåthavn ved Skottebrygga.

Skottebrygga, Tollerodden, Laurvig Hospital og Herregården utgjør et sammenhengende vel bevart gammelt bymiljø som må bevares. Hva med ungdomsherberge i det gamle fengselet når det legges ned?

Vadskjæret bør kunne utvikles med badeanlegg i tillegg til båthavn slik Turid Bergene foreslår. Et bygg på 8-10 etasjer her vil bryte fullstendig med omgivelsene, Laurvig Hospital og boligbebyggelsen bak.

Videre østover ligger et stort bakeri i bygninger av variabel kvalitet. Før eller siden vil det nok bli aktuelt å flytte denne virksomheten. Da kan området bebygges med boliger i stil med lavblokkene videre østover. Tårngården var nok en feiltagelse. Forhistorien er at det lå en silo i samme høyde på tomta, og utbygger ønsket å benytte denne betongkonstruksjonen til en høyblokk med boliger. Dette viste seg ikke å være økonomisk gjennomførbart. Ironisk nok ble ikke riving av siloen og bygging av ny høyblokk noen økonomisk suksess for utbygger heller. Jeg har heller ikke sett noen arkitektonisk/estetisk god begrunnelse for en slikt høyblokk. Stranda og «promenaden» i dette området må selvfølgelig bevares og videreutvikles til bruk for beboerne i hele området.

En konferanseserie utover høsten slik Turid Bergene forslår er sikkert en god ide, og mange flere temaer enn de jeg har nevnt ovenfor kan diskuteres. Mye er imidlertid avhengig av fremtidig stasjonsplassering og helhetlig transportløsning som er under utredning. Her må kollektivløsning (kollektivknutepunkt med tog og buss i/nær sentrum) og bedre tilrettelegging for sykkel og gange prioriteres.

De enkelte private utbyggerne har meninger om hva som er best for deres prosjekter. Det er nok neppe slik at summen av hva disse utbyggerne mener er best for sitt prosjekt også er det best for byen. Heldigvis har noen av utbyggerne også forstått dette, og tvert imot at det som er best for byen også er best for de fleste enkeltprosjektene.

 

For Miljøpartiet de grønn (Larvik MDG)

Tormod Knutsen

9. september 2015