Høringsinnspill: Planen de skal styre Larvik etter

Larvik By
Fotocredit: Gunnstein Lye / https://flic.kr/p/67EtXN / CC BY-NC-SA 2.0
Kommunestyret har vedtatt et forslag til kommuneplanens samfunnsdel og lagt det ut på høring med frist 13. desember. Ett av våre medlemmer har sett nærmere på den og levert følgende høringsinnspill.

13. november 2019

Du har kanskje lest den? Planen som er ute til høring nå om hvordan Larvik skal styres de neste 12 år? Den gir rammene for annen planlegging i kommunen. Derfor har jeg lest og levert høringsinnspill.

Hovedmålet i planen; god livskvalitet, verdiskapning og bedring av miljø og klima, høres bra ut. FNs 17 bærekraftsmål er brukt som utgangspunkt. Dette er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030. Larvik skal være et bærekraftig samfunn, sier planforslaget. FN definerer bærekraftig utvikling som at man imøtekommer dagens behov uten å ødelegge for framtidas muligheter til å dekke sine behov. Alt vel, men hvordan skal dette gjennomføres?

Formannskapet har prioritert seks mål som mest relevant av de 17 som FN formulerte: 3. God helse, 4. God utdanning, 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 11. Bærekraftige byer og samfunn, 13. Stoppe klimaendringene og 17. Samarbeid for å nå målene. Mål som ikke har kommet med er blant annet: 10. Mindre ulikhet og 12. Ansvarlig forbruk og produksjon.

Jeg vil bytte Mål 8 med 10 og 12 som jeg mener passer bedre for Larvik. Økonomisk vekst bør ikke være et mål for kommunen, men heller en bonus som kommer fra at man gjør rette miljø- og klimamessige grep i virksomhetene og tar godt vare på befolkningen. Mål 8 passer å prioritere i verdens fattige land. I Norge har vi gode arbeidstakerrettigheter, men vi har store klimagassutslipp pr innbygger. Vi bør absolutt arbeide for å oppheve koblingen mellom økonomisk vekst og miljøødeleggelser, slik det står. Ja, de som tjener mest er verst, og vi har en andel av befolkningen som har for lite inntekt og for høye utgifter. Vi bør derfor forbedre fordelingspolitikken og at produksjon og forbruk foregår innenfor ansvarlige rammer.

Når vi leser s 10 i planen, under Bærekraftige innsatsområder, finner vi et avsnitt jeg ikke liker:

”Kommunale tjenester må være økonomisk bærekraftige og innbyggerne må i større grad enn før ta ansvar for eget liv.” Skal vi forstå setningen dit hen at kommunens økonomi framover skal reddes av at innbyggerne i større grad skal hjelpe seg selv? Jeg foreslår avsnittet endret til:

Næringsliv og arbeidsplasser skaper de inntektene vi har å dele. Alle som kan og vil må få bidra med sin arbeidskraft og ressurser. Kommunens næringsliv og velferdsetaten skal hjelpe innbyggere som trenger hjelp, inn i arbeidslivet i overensstemmelse med den enkeltes arbeidsevne.

Men på s 18 står en del bra, som at kommunen vil gi sommerjobber og arbeidserfaring til ungdom.

Lenger opp, under Klima og miljø på s 12, står det mye bra om at Larvik skal bidra til å redusere klimagassutslipp og ta vare på biologisk mangfold. Men det mangler arealregnskap slik at man kan følge med på hvor mye man bygger ned og eventuelt hvor mye man vinner tilbake. Det mener jeg vi må få.

På s 17 mangler det en intensjon om at vi skal legge til rette for det grønne næringslivet. Foreslår derfor:

Larvik legger til rette for grønt næringsliv. Våre arealer skal ikke tilbys industri og virksomheter som ikke tar et seriøst klima og miljøansvar.

Jeg har sendt flere endringsforslag, men vil avslutte her med at kvalitetsbevissthet bør være en viktig verdi i Larvik. Mange av oss har gjort erfaringer med dårlig kvalitet i byggevirksomhet for eksempel. Når ting må gjøres på nytt og på nytt på grunn av dårlig kvalitet, har virksomheten hatt for stort fokus på økonomisk vekst og vist svikt i ansvarligheten på flere plan. Det er skadelig for mange i dag og for framtidige generasjoner.

Marit Kiste