Flere grønne løsninger

Miljøpartiet De Grønne skrev om våre utfordringer på lørdag 29.august. Her følger flere grønne løsninger:

Nye grønne arbeidsplasser er vår fremtid, enten det er i privat eller offentlig sektor. Vi må gi rom for videreutvikling av de bedriftene vi allerede har, slik at disse også kan danne klynger sammen med grønne nyetableringer. Vi har allerede bedrifter med kompetanse innen energiøkonomisering i bygninger, bølge- og vindkraft (inkl. mekaniske bedrifter med offshore-kompetanse), samt IT m.m. Dette må vi videreutvikle, som en «merkevare» for Larvik.

Kommunen må være lydhør og legge til rette praktisk og økonomisk for arbeidsplasser i sentrum og i egne nærings-/industriområder. Kommunen må søke samarbeid over kommune- og fylkesgrensene for å fordele og tilrettelegge for arbeidsplasser som nyskapes eller som omlokaliseres som følge av strukturendringer. I en kamp alle mot alle vil Larvik være sårbar.

Jordbruket i Larvik kommune er en stor arbeidsgiver og sysselsetter direkte og indirekte 1400 personer. Bøndene gjør en av de viktigst jobbene i samfunnet, og må ha en inntekt på linje med andre yrkesgrupper i samfunnet. Larvik har svært gode forhold for allsidig jordbruk. Derfor må nedbygging av dyrket og dyrkbar mark ikke tillates. For de dyrkbare områdene må det gis tilskudd slik at oppgraderingen svarer seg for bonden.

Jordbruket må utvikles i mer økologisk retning, med mindre bruk av innsatsmidler som krever bruk av fossil energi og bidrar til forurensning. Utmarksbeiter langs kysten og i Lågendalen må brukes til kjøttproduksjon på beitedyr, uten at store arealer av korn- og grønnsakjord brukes til grasproduksjon. Ved kjøttproduksjon på utmarksarealer og redusert kjøttforbruk kan vi redusere import av kraftfor/soya som både fører til avskoging og problemer med matforsyning til befolkningen der soyaen dyrkes. Norge importerer kraftfôr (mais/korn) dyrket på 2,5 millioner daa jord i utlandet. Melk og kjøtt som hovedsakelig er produsert på grovfor og beite har en annen kvalitet, med bl.a. omega3-innhold på høyde med fisk. Folk flest må få mulighet til å handle lokalprodusert mat i forretningene og ved torghandel eller gårdsutsalg. Kolonialen og kafeen i Sigurdsgate er gode eksempler!

MDG vil foreslå å styrke landbruksseksjonen med en stilling for å styrke næringen relatert til både tradisjonelt og økologisk landbruk, som vil gi flere arbeidsplasser også i videreforedling og lokal omsetning.

MDG vil prioritere skole. Innholdet i skolen er viktigere enn monumentale skolebygg.

Det er brukt mye penger på bygging av nye store skoler i håp om å spare penger på driften, i stedet for å satse på innholdet i skolen. Rehabilitering til dagens energistandard og tilbygg for nye spesialrom er vanligvis både økonomisk og miljømessig gunstigere enn riving og nybygg. Mindre grendeskoler har vanligvis også et bedre sosialt miljø for elevene, fordi barn bare kan forholde seg til et begrenset antall mennesker. Sentralisering av skoler og barnehager gir lengre skolevei for barna, færre barn som går og sykler til skolen og mer komplisert logistikk og bilkjøring for foreldrene.

MDG ønsker å videreføre kommunens skoleplan «Kvalitet i skolen» for 2014-2016. I tillegg ønsker vi å satse mer på både realfag og yrkesfag og øke fysisk aktivitet i skolen. Lærerne må gis mer tid på elevene og mye mindre tid på administrasjon og evalueringer. Vi vil åpne for kursplandeling, innføre mobilfri skole og gi større lærertetthet. Det må stilles krav til elevene, ut fra den enkelte elevs forutsetninger. Vi ønsker også å miljøsertifisere larvikskolene hos den internasjonale miljøsertifiseringsordningen «Grønt Flagg» som er et pedagogisk verktøy for å fremme bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning.

MDG har et lokalprogram som dekker alle sektorer. For mer informasjon se vårt lokalprogram her på hjemmesiden vår.

 

 

10. september 2015