Enda flere grønne løsninger

Miljøpartiet De Grønne skrev om våre utfordringer på lørdag 29.august. Her følger enda flere grønne løsninger:

MDG vil ha levende bygder og tettsteder, og god livskvalitet for alle kommunes innbyggere, men fremtidens samfunn krever at vi konsentrerer kommunens vekst i utvalgte tettsteder og byer (Larvik, Stavern, Helgeroa, Kvelde og Tjøllingvollen er allerede valgt). Fortetting og utvidelse av de valgte senterområdene bygger opp under Klima- og energiplanen og vil muliggjøre blant annet et godt utbygd kollektivtrafikknett, et økt kundegrunnlag for offentlig og privat service og næringsvirksomhet og levende sentra samtidig som CO2 utslippet reduseres. Områdene utenfor de utvalgte tettstedene bør beholde den strukturen de har i dag.

De fleste bør finne det meste av det de trenger nær/der de bor, enten de bor i byen eller i/nær de mindre lokalsentrene, slik at de kan gå eller sykle til det meste. Et stort daglig behov for transport er ikke et gode, spesielt ikke hvis beste mulighet er privatbil. Bilkjøring krever tid og penger (vi bruker nå ca. 40% av inntektene våre til privat transport/personbil) som med fordel kunne brukes til noe morsommere, f.eks. samvær med barna, venner og andre fritidsaktiviteter.

Et godt kollektivtilbud er viktig for alle, både for de som ikke kan/vil kjøre privatbil og som et godt alternativ til privatbil. Med Larviks utbyggingsmønster, er beste løsning jernbanestasjon/kollektivknutepunkt lokalisert i/nær sentrum og pendelbusser til/fra lokalsentre og større boligkonsentrasjoner. Hyppige avganger som korresponderer med togavgangene er nødvendig. På litt sikt bør både bussene og de privatbilene som fortsatt er nødvendige gå på fornybar energi.

Gode gang- og sykkelveier som vedlikeholdes minst like godt som bilveien, både sommer og vinter, er nødvendig for at folk flest skal velge å gå eller sykle. Hovedplan for sykkelveier må revideres/utvides, og utbygging av strekningene i planen må prioriteres høyt og foran bilveibygging.

Larvik by har ikke et entydig sentrum, men har 4 ulike sentra (Torget, Nordbyen, Øya og Fritzøe Brygge/Hammerdalen) som konkurrerer mot hverandre, en uheldig situasjon som skyldes manglende politisk vilje til styring og omkamper ved hvert skifte av politisk flertall. MDG vil utvikle et levende sentrum mellom Bøkeskogen og fjorden/Indre havn (i samsvar med Fjordbyvisjonen), med spesialforretninger, offentlig og privat service, kultur, kafeer, kontorarbeidsplasser, trivelige uterom og et variert boligtilbud samt jernbanestasjon/kollektivknutepunkt (se ovenfor). Det må bygges ganske konsentrert, men Indre havn må beholde et preg av åpne, grønne offentlige arealer, samt gjestehavn og andre «turistmål» mellom Tollerodden/Herregården og Tollboden/Museet. Kanskje kan et oppvarmet sjøbad med sauna og liten kunstisbane som varmekilde privatfinansieres? Det må også legges bedre til rette for å gå og sykle til og i Sentrum. Det må være trivelig å ferdes og oppholde seg i Sentrum, og enkelt å komme dit for alle.

Sentrum har en positiv utvikling, men det er fortsatt ledige/dårlig utnyttede større og mindre forretningslokaler med gode parkeringsforhold og utvidelsesmuligheter som kan romme større forretningene som er ønsket av Nordbyen. Biblioteket er en annen sentral funksjon, som ikke bør flyttes til Sanden men derimot bygges ut med den siste planlagte modulen og bli en forsterkende funksjon i Sentrum. Kontorarbeidsplassene langs Elveveien kunne også med fordel vært lagt til Sentrum, eventuelt i Grandkvartalet, som har stoppet opp på grunn av manglende leietagere. Det må bli slutt på klattvis utbygging fordelt på 4 konkurrerende sentra. Når MDG vil «tette handelslekkasjen» ved å prioritere et levende sentrum, må vi prioritere ned utvidelse av Nordbyen og de andre «satellittene».

Stavern sentrum er veldig avhengig av det som skjer i sommerferien. En revitalisering er nødvendig, som både de private og kommunen må være med på.  Stavern sentrum må beholde sine servicefunksjoner, legge til rette for nye boliger og nye virksomheter. Etablering av enda en dagligvareforretning i Sollikrysset i stedet for i Stavern sentrum er meget uheldig og vil svekke Stavern sentrum. Vi må ikke gjøre de samme feilen i Stavern som i Larvik ved å satse på flere sentra.

MDG har et lokalprogram som dekker alle sektorer. For mer informasjon se vårt lokalprogram

 

Viktigste saker:

  • Gjennomføring av klima- og energiplanens mål
  • Bærekraftig transport- og byutvikling inkl. jordvern
  • Skole og oppvekstforhold

 

 

10. september 2015