Eldreomsorgen i Larvik kommune.

Miljøpartiet de Grønne ønsker en verdig eldreomsorg for alle uavhengig av i hvilken grad man har mulighet til å betale for denne. Dette gjelder spesielt for personer som har så omfattende omsorgsbehov at de får plass på sykehjem. Det er også viktig at offentlig omsorg er en del av en bærekraftig utvikling. MGD ønsker at alle sykehjem skal ha eget kjøkken der man tilbereder mat til beboerne, hovedsakelig basert på kortreist og økologisk mat. Dette gir mulighet til å imøtekomme individuelle preferanser og ernæringsmessige behov på en mer fleksibel måte enn ved at ett storkjøkken lager mat til hele kommunen. Ferske råvarer og mulighet for valg er viktig for å at eldre på sykehjem skal trives og få i seg nok næring. En annen viktig faktor er ansatte med kompetanse og tid nok.  Kompetanse til å vurdere den enkeltes ernæringsmessige status og behov for tiltak og tid til å tilrettelegge gode måltidsituasjoner og gi nødvendig hjelp. MDG vil derfor styrke bemanningen av leger og sykepleiere med geriatrisk kompetanse på sykehjemmene og gjøre det lettere for omsorgsfagarbeidere å få heltidsstillinger. God og sunn mat er spesielt viktig for trivsel og helse. Like viktig er muligheten for fysisk aktivitet og frisk luft. Å ikke få komme ut i frisk luft kan påvirke appetitt, søvnkvalitet og trivsel. MGP vil jobbe for at grunnbemanningen på sykehjem gir rom for at beboerne har mulighet til å være aktive og komme ut hver dag.

Miljøpartiet de Grønne vil at eldre skal ha en aktiv alderdom. Eldreomsorg er en av de største velferdsoppgavene i kommunen. Vi bør imidlertid ha et bredere perspektiv enn bare å dekke pleiebehovet. Først og fremst bør vi bedre tilbudet for de som ikke bor på institusjon, slik at flere kan bo hjemme lenger om de ønsker og klarer det

De bør også ha mulighet for å flytte til bofellesskap for eldre (55+) med forskjellige fellesfunksjoner, og videre til omsorgsboliger tilknyttet heldøgns pleie og omsorg når de trenger det.

Boligene i bofellesskap og omsorgsboliger kan eies av beboerne og finansieres privat eller gjennom husbanken. Dette avlaster kommunens finansieringsbehov. Det gir også bedre livskvalitet for de eldre å bo lengst mulig i sin egen bolig eller i bofellesskap. Det gir mindre driftskostnader for kommunen, selv om det krever en godt utbygd hjemmetjeneste med sykepleiere, hjelpepleiere og hjemmehjelpere.

Vi vil

  • Gjøre besøks- og støtteordninger til en ordinær del av eldreomsorgen
  • Gjøre hverdagen for de som bor på institusjon mer aktiv, for eksempel gjennom sertifiseringsordningen ”Livsglede for eldre”, som bruker hagestell og dyr i aktivitetstilbudet. Skoler og barnehager kan også delta, slik at vi samtidig senker kløften mellom generasjoner
  • Lage ordninger som knytter nærmere bånd mellom omsorgsinstitusjoner og nærmiljøet rundt
  • Øke støtten til frivillige organisasjoner for at disse kan bidra med aktiviteter og kulturtilbud på sykehjemmene.
  • Styrke bemanningen av leger og sykepleiere med geriatrisk kompetanse på sykehjemmene og gjøre det lettere for omsorgsfagarbeidere å få heltidsstillinger.

 

Gry Caroline Aarnes

Listekandidat MDG Larvik

10. september 2015