Dobbeltspor og stasjonsplassering

MDG’s forslag og stemmegivning har pussig nok en tendens til å falle ut i ØP’s referater fra politiske møter, så vi får supplere litt selv.

 

21. desember 2017

MDG har hver gang saken har vært til behandling foreslått varianter av et alternativ med stasjon dypt under bakken, omtrent under Øvre Bøkeligate. Plattformene er såpass lange at de kan ha utgang i den ene enden til Lilletorget og i den andre enden til Bergeløkka.

Bane Nor har hittil ikke villet offentliggjøre resultatene av grunnundersøkelsene sine. Raet har oppstått ved at isen har presset løsmassene foran seg inntil den stoppet opp, antagelig mot fjell mange steder. Dette er masser som det bør være teknisk mulig å bygge tunnel i. Foran og bak raet ligger det ofte kvikkleire avsatt under havvann mellom fjellknausene.  

I KDP-saken har MDG forslått noen endringer i Rådmannens forslag:

«Med bakgrunn i opplysningene i Revidert planprogram og Bane Nors orientering for Formannskapet, finner Larvik kommune at stasjonsalternativene i Indre havn ikke vil gi en tilfredsstillende by- og sentrumsutvikling. Larvik kommune kan heller ikke akseptere en forringelse av de historisk viktige områdene rundt Herregården. Det er derfor ikke ønskelig å utrede Indre havn-løsningen videre. Dersom Bane Nor er forpliktet til å utrede et «null-alternativ», aksepterer Larvik kommune at Indre havn-alternativet utredes, men fraråder at det legges store planleggingsressurser i dette alternativet.

Kongegata fremstår som klart å foretrekke, men har også byplanmessige utfordringer. Larvik kommune ber derfor om at korridoren gjennom byen fram mot Farriseidet utvides i bredden nordover, slik at stasjon/plattformer kan få adkomst fra Bergeløkka (parkering og fremtidig sentrumsutvikling) i tillegg til nåværende bysentrum med kollektivknutepunkt (buss og taxi). Det bør utredes forskjellige stasjonsplasseringer i dette området»

«Larvik kommune ber Bane Nor utarbeide en mulighetsanalyse for stasjonsalternativene i området Kongegata – Bergeløkka. Det utredes mulige løsninger for heiser, rulletrapper og rullende fortauer mot nåværende sentrum/kollektivterminal (Lilletorget), Bergeløkka og Møllegata/Hammerdalen. Etterbruk av dagens sporområde fra Lågen til Kleivertunnelen inkluderes i arbeidet. Arbeidet gjøres i samarbeid med Larvik kommune.»

MDG deler skepsisen omkring stasjonsetablering nær Kongegata med kollektivknutepunkt og bilparkering i det bratte og bebygde terrenget. Hensikten med å legge stasjonen i sentrum er jo også å bygge mye nytt, tett og høyt nær stasjonen. Da blir det ikke mye igjen av den gamle bebyggelsen i Bøkelia.

MDG’s forslag er derfor et «columbi egg» som både gir en sentrumsnær stasjon (Lilletorget) og parkering for reisende (Bergeløkka). Det er synd hvis grunnforhold og konsekvenser av en slik løsning ikke utredes nå.

Flere innlegg forutsatte at hvis utredningene skulle vise at Kongegata får de fryktede konsekvensene, må vi deretter utrede andre alternativer (eller «svelge» Indre havn?). Da er det nesten «rykk tilbake til start».

Verningen-korridoren Går gjennom store sammenhengende jordbruksområder og går nær boligbebyggelsen på Verningen. Innenfor Klåstad-korridoren er det mulig å bruke mindre dyrka og dyrkbar jord. Det er også mulig å passere syd for de store steinbruddene og nord for industrien på Hegdal. MDG holder derfor foreløpig en knapp på denne.

Tormod Knutsen, Larvik MDG