Din stemme til MDG gir oss alle en grønnere politikk!

Larvik MDG har vært i kommunestyret siden lokalvalget 2015. Vi har satt de grønne perspektivene foran i alle beslutninger om kommunal virksomhet. Et svært viktig resultat er at 29. mars 2017 fikk kommunen en Klima- og energiplan som vi kan innestå for, med stort flertall for våre tillegg og endringer. Vi har også sørget for å finansiere kompetanseheving hos kommuneadministrasjonen angående miljøhensyn i kommunale innkjøp, via Strategidokumentet. Alt dette etter tålmodig og systematisk arbeid fra MDG samt godt samarbeid med andre partier.

Siden høsten 2015 har partiet vært engasjert i mange saker og fått flere konkrete resultater både innbakt i og utenom de store retningsgivende sakene vi har nevnt ovenfor – Strategidokumentet for kommunen 2017-2020 og Klima og energiplanen.

Vi fikk gjennomslag for at fosfatforekomstene får ligge i fred i Kodal.

Vi har tatt ansvar for en grønnere boligpolitikk.

Vi har sørget for økte bevilgninger til bygging og vedlikehold av gang- og sykkelstier også vinterstid og det kommer nå sykkelhotell på togstasjonen!

I revidert Klima- og energiplan har vi arbeidet for reduksjon i fossiltrafikk, bedre sykkel – og gangveinett, måling av luftkvalitet og mulighet for innføring av forurensingsfrie soner. Vi har sørget for at Larvik kommune nå skal utarbeide mobilitetsplaner for skoler og andre kommunale virksomheter. Det betyr å planlegge hvordan folk skal komme seg til og fra på miljø – og klimavennlig måte. Og minimum 80 % av kommunale biler skal, gjennom gradvis fornyelse av bilparken, gå på fornybart drivstoff. Kommunale fossildrevne kjøretøyer skal drives med maksimal innblanding av annengenerasjons biodiesel/biobensin.

Nye busser skal gå på fornybart drivstoff. Bruk av personbiler i Larvik skal gå ned, og om nødvendig må man innføre restriksjoner for fossildrevne kjøretøyer i definerte områder, på definerte veistrekninger og i definerte tidsperioder. Da kan vi få en bymiljøavtale med Staten verdt mye penger. Strømforbruket innen kommunen skal ned minst tilsvarende energibehovet for fossilfrie biler som ruller i Larvik innen 2020, for å frigjøre elektrisk kraft til veitransporten. Og et avgjørende punkt er at kommunen skal sikre sin måloppnåelse for reduksjon av klimagassutslipp og karbonnøytralitet ved å utvikle statistikker og rapporteringsrutiner.

Vi hadde en interpellasjon for å stoppe bruken av miljøskadelige gummigranulater i kunstgress.

Vi engasjerte oss mye i utformingen av Grandkvartalet og plasseringen av jernbanestasjonen.

Vi har bidratt til at gjenbruksprosenten skal øke til 70 %, og at kommunen skal formidle gode verdier om lavt forbruk og gjenbruk.

Ser du at det nytter å stemme MDG?

Med bare 2 representanter i kommunestyret har vi gjort en solid innsats. Jo flere stemmer og jo flere medlemmer, desto større resultater!

Er det enda mer vi må gjøre, sier du?

Ja, derfor trenger vi deg! Din stemme er mye verdt for fremtida!